ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Kommer oor Chinese in Suid-Afrika – 't Scheldt

Kommer oor Chinese in Suid-Afrika

Kommer bestaan oor die teenwoordigheid, invloed en werklike bedoelinge van die snelgroeiende aantal Chinese in Suid-Afrika, tans betroubaar beraam op minstens 350 000, hoewel die getal in werklikheid meer as 0,5 miljoen kan wees. Nie slegs is groot getalle Chinese in die stedelike komplekse van die land aanwesig nie, maar daar is tans haas geen plattelandse dorpie sonder Chinese winkels en handelaars nie, veral in die Vrystaat.

Dit is welbekend dat China aktief sy teenwoordigeheid en ekonomiese betrokkenheid op die vasteland van Afrika bevorder, maar dat dit veral sy oog het op Suid-Afrika as die voorste ekonomie op die vasteland met die mees gevestigde infrastruktuur.Op politieke gebied bestaan hartlike samewerking tussen die huidige S-A regering en die bewindhebbers in Beijing. Voortspruitend hieruit het China die grootste handelsvennoot van S-A geword met tweerigting handelsverkeer wat vanaf reeds 2012 tot 2013 met 32 % gespring het vanaf R 205 miljard tot R 270 miljard. Dit sluit in groot wedersydse beleggings, bv. Chinese maatskappye wat mynmaatskapppye in S-A gekoop het, ‘n Chinese bankgroep wat 20 % aandeel in Standard Bank gekoop het, Naspers wat ‘n groot aandeel in die Chinese Internetmaatskappy Tencent het, ens.China soek veral grondstowwe en minerale by S-A, terwyl van hier af op massiewe skaal Chinese vervaardigde verbruikersgoedere ingevoer word. Hoewel die geskiedenis van Chinese in S-A oor die afgelope 150 jaar strek, toon ‘n Franse studie wat gepubliseer is op die webwerf www.remi.revues.org hoedat veral sedert die laat negentigerjare en in hierdie eeu migrasiegolwe vanaf China na S-A plaasgevind het. Nadat in die sewentiger- en tagtigerjare heelwat burgers van Taiwan na S-A gekom het, het hulle getalle weer gekrimp en het die groot stroom Chinese vanaf die vasteland gekom.Die Franse verslag wys in besonder patrone uit van vestiging van Chinese op Vrystaatse plattelandse dorpe. Baie van hierdie Chinese kom vanaf die mindergegoede en plattelandse provinsie Fujian en dikwels kom hulle die land onwettig vanaf buurstate binne.Chinese word in S-A in terme van die nuwe rassewetgewing van die huidige regering geklassifiseer as ‘swart’ en daarom is hulle nie onderhewig aan voorskrifte vir swart ekonomiese bemagtiging nie. Voorts bestaan in die praktyk twyfel oor die mate waarin Chinese sakelui BTW en ander S-A belasting betaal.Huidiglik is die groot nuus die bouwerk wat begin is aan die reuse Chinese stad op 1 600 ha by Modderfontein aangrensend aan Sandton. Hierdie grond is deur ‘n Chinese konglomeraat gekoop en tans is 300 residensiële eenhede en ‘n uitgebreide straat- en padnetwerk besig om gestalte aan te neem. Volgens beplanning gaan daar uiteindelik voorsiening gemaak word vir 30 000 gesinne en 20 000 werksgeleenthede.Volgens die hoofoperasionele beampte van die ontwikkelings-maatskappy, Zendai South Africa, Du Wendui, is dit ‘n 10 tot 15 jaar projek, met die doel om die Manhattan van Afrika tot stand te bring. ‘Dit gaan die toekomstige hoofstad van Afrika word’, word Wendui aangehaal. Die projek sluit in ‘n sentrale sakekern, hospitaal en mediese fasiliteite, ‘n biblioteek, uitgebreide ontspanningsgeriewe, kerke, ens.Zendai Africa word in die projek in vennootskap bygestaan deur PCCW Global, die Hong Kong-gebaseerde afdeling van multinasionale telekommaatskappy HKT dit is en die mikpunt om die hele projek tegnologies op ‘n uiters gevorderde vlak te laat funksioneer. Verder word berig dat Edenvale wat aan Modderfontein grens, reeds krioel van Chinese met uithangborde slegs in Chinees, terwyl Cyrildene, ‘n klipgooi weg, ook reeds as ‘n Chinese voorstad bestempel word.Terwyl daar ook positiewes is in verhoudinge met China en Chinese nie geëtiketteer wil word nie, bestaan daar twyfel oor die werklike bedoelinge van die Kommunistiese regering in China, veral met die S-A regering wat kwesbaar is vanweë wydverspreide korrupsie.In buurstate soos Zimbabwe is die Chinese ook al deeglik ingegrawe, terwyl onderhandelinge aan die gang is met Angola en Namibië oor vlootbasisse vir China aan die Atlantiese kus.Twee eeue gelede het Napoleon gesê, in Afrikaans aangehaal: ‘China is ‘n slapende reus; laat haar slaap, want as sy wakker word, gaan sy die wêreld roer’.
China is nou reeds geruime tyd wakker en kennelik besig om die wêreld te roer, ook in S-A.Boerskot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *