Extra Huts – 't Scheldt

Extra Huts

De Antwerpse burgemeester Bart de Wever overhandigt aan Karine en Fernand Huts de oorkonde. Bart de Wever liet zich van zijn beste kant zien, hij hield een humorvolle speech. * Foto’s: Erik D’hamers ***                                                                                                                            Het is een grote eer voor mijn echtgenote en mezelf om door de keur van huts en burgemeestermaritieme journalisten vereerd te worden met deze maritieme award. Als dan ook nog de burgemeester himself de laudatio uitspreekt, dan is dat toch wel heel veel eer voor Antwerpen Noord.Onze dank aan ESPA en aan onze burgervader! Ik ben dolgelukkig dat ook mijn echtgenote in deze viering betrokken wordt. Deze Award is ook een beloning voor al de medewerkers want meerwaarde scheppen dat doe je met je werknemers! Maar welke deugniet heeft er in het oor gefluisterd van mijn vrouw dat ik een rebel ben, net nu ik deel uitmaak van het establishment en mijn speechen zich situeren binnen de lijnen van de politieke correctheid.
Ik hoop, burgemeester, dat ik u kan bedanken met enkele vruchtbare ideeën die u van nut kunnen zijn in de uitbouw van uw stedelijk beleid.Een leuk onderwerp is de mobiliteit.Maar wat kunt ge daar nog over vertellen:* Wie in Antwerpen zit, geraakt er niet meer uit!* Wie van buiten Antwerpen komt, geraakt Antwerpen niet meer in!Deze twee zinnen schetsen de toestand voor de volgende 15 jaar. Antwerpen is de eerste stad in de wereld die de mobiliteit afgeschaft heeft.
Een ander mogelijk onderwerp is natuurlijk het verstrekken van toelichting bij de saga over de niet inning van 56 miljoen Euro minimumtonnage verplichtingen. Maar dat is in deze tijd van economische bloei en welvaart niet het juiste onderwerp!
Nog een andere piste om te bewandelen in een speech: ik kan in de voetsporen treden van mijn voorganger Marc Van Peel die verleden jaar bij de ontvangst van zijn Maritieme Award fier aankondigde dat zijn oranje partij fusioneert met een rode politieke partij. Een slimme zet, die trouwens een schitterend resultaat opleverde voor schepen Van Peel.
Ik heb die piste gecheckt, maar noch in Dubai, noch in Singapore wilden ze met ons Antwerpenaren fusioneren. Nochtans onze bedrijfskleur is ook rood. Dus ga ik maar over onze geliefde haven spreken.De haven is strategieloos: nood aan een beleidsvisieBinnenkort krijgen we in Rotterdam de Nieuwe Maasvlakte over ons heen. Vandaag weet niemand hoe we deze keiharde concurrent uit Nederland moeten aanpakken. Ook weet niemand wat er moet gebeuren met de lege Scheldeterminals en de zandvlakte van het Deurganckdok. Met het nieuwe GRUP heeft de haven er 1070 ha Saeftinghe zone bij, maar niemand weet wat aan te vangen met deze terreinen. Niemand kent de invulling. Hetzelfde kan gezegd worden over het dorp Doel.
Er is dus strategisch werk aan de winkel, de technocratie weet het niet meer en de politiek is niet met de strategie bezig. De haven zweeft in een vacuüm en heeft nood aan een duidelijke strategie.
Dames en heren politici, als entrepreneurs zouden wij graag willen weten waar u met deze prachtige haven naar toe wil. Want wij moeten onze investeringsbeslissingen kaderen in uw strategische beslissingen. Vandaag kunnen wij niets kaderen want wij kennen uw antwoorden niet!
Katoen Natie heeft de afgelopen jaren meer dan 1 miljard Euro in de haven geïnvesteerd en 2.381 nieuwe arbeidsplaatsen geschapen. Nu weten wij niet meer hoe wij moeten investeren, het beleid zit in het vacuüm van de technocratie en de politiek houdt zich niet bezig met het uitzetten van de strategie. Het initiatief is aan jullie, dames en heren politici.
DOE, BESLIS, HELP ons met beleid, vóór het verval vat krijgt op de haven.De dodelijke tol
Het politieke akkoord om op de naamloze vennootschap Liefkenshoek, de financiering van de Oosterweelverbinding te monteren met als basis de tolgelden, is dodelijk voor de Antwerpse haven. Ik herhaal dodelijk.
Ondanks dat de Liefkenshoek al lang afbetaald is stevent de tolinning af naar jaarlijks 100 miljoen Euro, een bedrag dat binnen enkele jaren bereikt wordt.
Welnu, het grootste deel van dit bedrag wordt betaald door de ontvangers en verschepers van goederen. Dus door de exporteurs en de importeurs. Dit wil zeggen dat het grootste deel van deze 100 miljoen Euro betaald wordt door de industrie die onze haven gebruikt voor haar verschepingen. Voeg bij de tol nog de enorme economische en financiële kost van de files op de Antwerpse ring en je beseft dat de catastrofe niet kan uitblijven.
Deze tol en het economisch verlies vormen het belangrijkste concurrentieel nadeel voor onze haven.
Het is een illusie te denken dat de importeurs, de exporteurs en de industrie gaan opdraaien voor de financiering van de Oosterweelverbinding. De goederenstromen zullen zich verleggen naar andere havens. Een proces dat trouwens reeds bezig is. Antwerpen ging er in het containerverkeer het eerste trimester met 2,8 % op achteruit, terwijl de concurrerende havens vooruit gingen.
Dit politiek akkoord zadelt de haven dus op met een gigantisch concurrentieel nadeel t.o.v. de concurrerende havens.
Het afgrendelen van onze haven met deze tolbarrière en met bijbehorende files is het grootste geschenk dat wij de concurrerende havens kunnen aanbieden.
De oplossing is nochtans simpel: schaf de tol af. Als je op zoek bent naar geld kan je nog altijd rekeningrijden invoeren.
Ik meen te begrijpen dat het Havenbedrijf het met deze visie eens is. De technocratisering van het havenbeleid
Het bestuur en beleid van de haven is vertechnocratiseerd en ontsnapt aan de democratisch verkozen politici.
Het is niet meer de politiek die het beleid uitstippelt maar wel de technocratie.
Het is opmerkelijk dat de nieuwe voorzitter van de Kamer van Koophandel, de heer Stéphane Verbeeck, reeds in zijn eerste interview (Trends 2 mei 2013) opmerkt dat er eens goed moet nagedacht worden over de corporate governance in het havenbedrijf.
In een officieel schrijven van de Kamer van Koophandel aan het college van burgemeester en schepenen vraagt de Kamer een hervorming van de raad van bestuur. Ik sluit mij aan bij de Kamer van Koophandel. Er is inderdaad een groot probleem met de corporate governance, zoals ook aangetoond in de Guberna studie die door het GHA zelf werd besteld.
De verschuiving van de beslissingsmacht van de politiek naar de technocratie heeft zich ingezet met de eliminatie van de havenschepen (toen Leo Delwaide) uit het directiecomité en zijn verbanning naar het voorzitterschap van de raad van bestuur.
De afstand van de politiek met het havenbeleid werd het best geïllustreerd in de vorige legislatuur. De schepen, was schepen van personeelszaken verantwoordelijk voor 22 000 personeelsleden van de stad, met dit indrukwekkende schepenambt combineerde hij het bestuur over 14.000 ha havengebied. Het was dus gewoon menselijk dat de technocratie het havenbeleid uitzette.
Ook de Vlaamse regering wil zover mogelijk wegblijven van het havenbeleid en verschuilt zich achter het havendecreet om zich niet te hoeven mengen in het strategisch debat. De Vlaamse ministers betalen de facturen van het beleid dat door de technocraten is uitgezet.
Het risico is natuurlijk zeer groot dat de technocratie in een politiek vacuüm opereert en dat het technocratisch beleid en bestuur ontsnapt aan elke democratische controle.
De Antwerpse havenadministratie is uitgegroeid tot een zeer machtige technocratie. Het zijn niet meer de politici die de architecten van de haventoekomst zijn. De politiek heeft zich teruggetrokken om het beleid over te laten aan de technocraten. Politici hebben nog zitting in een raad van bestuur, maar deze raad van bestuur is verworden tot een legitimerende instantie, die de beslissingen van de technocratie de stempel geeft van ‘democratische’ besluitvorming. Maar meer dan een stempel is het niet. Het probleem waar we nu voor staan is dat de technocratie het niet meer weet! Zij weten de antwoorden niet op de zojuist gestelde beleidsvragen.Een grote kas en indrukwekkende kasstromen
De haven genereert grote kasstromen. Deze cash komt voort uit twee betalende groepen:
* Enerzijds de rederijen die scheepvaartrechten en sleepbootrechten betalen
* Anderzijds de goederenbehandelaars die concessiegelden en kraangebruik betalen
Beide groepen samen betalen aan het Havenbedrijf 331 miljoen euro (2012). Na aftrek van alle kosten realiseert het Havenbedrijf een resultaat na belastingen van 139 miljoen euro. Dit wil zeggen dat het Havenbedrijf, dankzij zijn unieke positie, 42 % winst na belastingen realiseert op omzet.
De cash flow (winst plus afschrijvingen) bedraagt 193,4 miljoen euro. Dus jaarlijks genereert het Havenbedrijf ongeveer 200 miljoen CASH.
Het Havenbedrijf heeft ongeveer 300 miljoen liquiditeiten in kas.
De politiek heeft geen enkele interesse voor de berg cash
Een mooi voorbeeld om aan te tonen dat de politiek zich weinig of niet bemoeit met het Havenbedrijf is de aanwending van de geldstromen en liquiditeiten van dit Havenbedrijf.
Hierover bestaat geen visie, nochtans vormen de bergen cash van de haven een belangrijke pot waarover dringend politieke, ik zeg wel politieke, beslissingen moeten genomen worden. Anders zal die cash smelten, zoals sneeuw voor de zon!Antwerpen grijpt naast de cash
Als grote klant van de haven en grote betalende partij, maak ik mij grote zorgen over de verkeerde aanwending van een deel van deze gigantische middelen en kasstromen.
Mijn constatatie is dat, door de aanwezigheid van een overvloed aan liquide middelen en een jaarlijkse gigantische cash generatie, een deel van deze fondsen niet in het belang van de haven en de stad door de technocratie aangewend worden.
Zoals ik reeds zei, zou het de politiek moeten zijn die de beslissingen neemt over deze enorme geldstromen. Maar de politiek steekt haar kop in het zand en doet alsof de cash niet bestaat.
Als de politiek de technocraten laat doen, stevenen wij af op een tweede ABX-verhaal. Een verhaal dat aan de belastingbetaler evenveel geld gekost heeft als het faillissement van SABENA.
Het Antwerpse ABX-verhaal staat op de rails. De trein is vertrokken!
Wij hebben een probleem met de aanwending van publieke gelden door het Havenbedrijf om te participeren in privébedrijven die concurrenten zijn van goederenbehandelaars en logistieke bedrijven.
Onze sector heeft 15 jaar de miserie doorstaan van de oneerlijke concurrentie van ABX met publiek geld. Het debacle van ABX heeft de belastingbetaler 90 miljard BF gekost. Wij willen dit niet meer meemaken. Het Havenbedrijf is een overheidsinstelling die neutraal moet blijven en zich noch financieel, noch met zijn naam mag verbinden aan privébedrijven.
Het nemen van participaties in privébedrijven vernietigt de neutraliteit van het GHA en vervalst de concurrentie.
Voor ons kan het niet dat wij enorme bedragen concessiegelden betalen en dat met deze bedragen geparticipeerd wordt in onze concurrenten, en dat hen achtergestelde leningen worden toegekend.

Antwerpen geeft achtergestelde lening aan Dubai
In het jaarverslag lezen wij dat het Havenbedrijf een achtergestelde lening verstrekt aan een dochterbedrijf van staatsbedrijf Dubai Ports (winst na belasting in 2012: 700 miljoen US$)
Terloops weze ook gezegd dat diezelfde Dubai Ports ook het bedrijf is dat de factuur van het Havenbedrijf voor de niet-gerealiseerde tonnageverplichtingen weigert te betalen. Toch krijgt hun dochter een achtergestelde lening van het Havenbedrijf.
Als het zo is dat het Havenbedrijf de roeping heeft om Sinterklaas te spelen met het uitdelen van achtergestelde leningen dan denk ik dat vele bedrijven in Antwerpen interesse hebben. Waarom voor de Antwerpse bedrijven niet en voor de stadstaat Dubai wel?
Dames en heren politici, kan Antwerpen zich vandaag de luxe veroorloven om achtergestelde leningen te verstrekken aan de rijke stadstaat Dubai
Nutteloze 25 miljoen Euro in Indiaas privébedrijf
De aankoop met 25 miljoen Euro van 4 % van de aandelen in een privébedrijf in Indië is het nutteloos versluizen van publieke gelden. Die gelden zijn hier in Antwerpen nodig.Een haven in OMAN
De plannen om te investeren in een nieuw te bouwen haven in Oman hebben geen enkele toegevoegde waarde voor onze haven. Ook die gelden zijn hier in Antwerpen nodig.GHA steunt Rotterdamse haven
Wij hebben grote problemen met het nemen van aandelenparticipaties in bedrijven die zich profileren als voorpost van Rotterdam.
Op 20 maart 2013 laat de Port Authority van Rotterdam, via een perscommuniqué, fier weten dat een nieuwe voorpost in de “inlandlinks” van Rotterdam wordt opgenomen om containers te capteren voor de haven van Rotterdam.
Deze inland terminal van Rotterdam is de terminal Beverdonk, gelegen in Grobbendonk. Aandeelhouder en financier van deze terminal (o.a. met achtergestelde leningen) is….. het Havenbedrijf. Deze terminal heeft in zijn eerste werkingsjaar 1 miljoen Euro verlies gemaakt, het Havenbedrijf is al overgegaan tot het bijpassen van de kastekorten.
Knap strategisch denken om de Rotterdammers een container captatieterminal te geven gefinancierd met publiek geld van het Antwerps havenbedrijf!  En dan maar huilen als het over de nieuwe Maasvlakte gaat. De toekomst
Wij vragen het herstel van de neutraliteit van het Havenbedrijf. Als grote investeerder in deze haven willen wij geen Havenbedrijf dat met onze concessiegelden onze concurrenten financiert.
Wij stellen voor om het Antwerpse ABX-verhaal stop te zetten en te liquideren voordat er ernstige schade en averij opgelopen wordt. Dit Antwerpse ABX-verhaal is de speeltuin van de technocratie die zal verworden tot een geldverslindende machine voor buitenlandse avonturen.
Wij vragen om de cash en geldstromen aan te wenden ten bate van de Antwerpse bedrijven, ten bate van de Antwerpse haven en ten bate van de stad Antwerpen.Enkele voorstellen:
* de afschaffing van de pestbelastingen voor industrie, KMO’s en horeca* De verhoging van het dividend aan de stadHet Havenbedrijf kan een voorbeeld nemen aan Maggie De Block en overschotten aan zijn aandeelhouder, de Stad Antwerpen, geven.
Hoeveel dividend? Wat mij betreft mag u gerust enkele honderden miljoen Euro overhevelen naar de stadskas. De haven heeft toch een jaarlijkse kasstroom van 200 miljoen
Wat Karine en mezelf betreft, wij zijn cultuurminnend. U mag gerust een stuk dividend doorgeven aan de cultuursector. Wij vinden dit nuttiger dan het in de zandbak van het steenrijke OMAN te steken.Andere ideeën:
* Het verbeteren van het wegennet en de nutsvoorzieningen in de haven* Een lening aan het Albertkanaal om onmiddellijk pompen te kopen teneinde de bevaarbaarheid te garanderen in de zomer* Een lening aan het Vlaams Gewest om onmiddellijk de bruggen van het Albertkanaal te verhogen* Tref directe maatregelen die onze concurrentiekracht verhogen
Enz….enz…Het gebrek aan transparantie, debat, openheid
Een laatste groot probleem is het gebrek aan transparantie, openheid en openstaan voor kritiek.
Men vindt de boodschapper vervelend en ambetant. Over de boodschap zelf wandelt men heen onder de leuze: ‘we drinken een glas en alles blijft zoals het was’.
Ik hoop dat men, wat betreft mijn speech, geen enkele aandacht besteedt aan de boodschapper, maar des te meer aandacht geeft aan de boodschap.
Ik heb de inhoud van mijn boodschap hoofdzakelijk geput uit het jaarverslag van het GHA en heb de feiten dus niet zelf uitgevonden. Ik voeg commentaar en ideeën toe, omdat ik een hart heb voor Antwerpen en bezorgd ben over de maritieme toekomst van onze haven.
Dames en heren politici, mijn vraag aan jullie is simpel: ik zou graag hebben dat jullie eens beslissen, eens DOEN.
In het havenbeleid kan niemand zich wegsteken achter ‘gebrek aan geld’; het tegendeel is waar ‘teveel aan middelen’.
Dus a.u.b. neem de beleidsbeslissingen.
Dames en heren, leve ESPA, leve de haven, leve de maritieme toekomst van Antwerpen!Fernand Huts
Antwerpen, 25 juni 2013

Geachte heer burgemeester, Geachte schepenen,Geachte dames en heren journalisten van ESPA,Dames en heren,Het is een grote eer voor mijn echtgenoot en mezelf gelauwerd te worden als maritiem echtpaar. Dat is voor mij een primeur en een verrassing: gewoonlijk wordt alleen het boegbeeld bewierookt alsof men vergeet dat een schip een romp, een ruim, een achtersteven en onder meer een kiel nodig heeft om zeewaardig te zijn. En, mijn man zal het getuigen, de wateren, zelfs in de veilige haven van Antwerpen zijn vaak woelig. U begrijpt dat het voor mij niet altijd gemakkelijk is ons scheepje drijvende te houden met een topzwaar en illuster boegbeeld als Fernand Huts.
Het gebeurt wel eens, ik moet het bekennen, dat ik zin heb hem te kielhalen. Maar vaak bewonder ik zijn rebels karakter eigen aan de diepe geaardheid van de Antwerpenaar, of meer gepreciseerd, de Seefhoekenaar die hij is.
Zelf ben ik van Mechelen, niet in de Naties gepokt en gemazeld, maar in kringen van gerecht en magistratuur.
Ik ben dus een maneblusser en die hebben dan weer het vermogen de vermaandheid van de Antwerpenaar te blussen zoals de stadslegende het wil. Vergeet ook niet dat Mechelen, in tegenstelling tot Antwerpen, ooit wel een belangrijke hoofdstad is geweest. Bijgevolg ben ik goed geplaatst de loftrompet over Antwerpen af te steken.
Antwerpen is méér dan de koekenstad, het is dè stad, ik moet het toegeven! En ik moet evenzeer toegeven dat ik, ondanks Fernand Huts, een intense liefdesrelatie heb met Fernand Huts en dankzij Fernand mèt Antwerpen.
Sinds vandaag, bij de uitreiking van deze prijs, heb ik het gevoel dat deze liefdesrelatie met Antwerpen wederzijds is. Het geeft me een warm gevoel en vult me met dankbaarheid.
Antwerpen is trouwens de bakermat èn de wieg van rebellen als Fernand Huts. Het ergerlijke is dat sommige verduveld arrogante Antwerpenaren achteraf visionair blijken te zijn. Sommigen hebben de gave gelijk te hebben, en de kracht er niks mee in te zitten wanneer ze dat evidente gelijk niet krijgen. Antwerpen is omkneld door een ring van verkeersproblemen maar misschien, mijnheer de burgemeester, heeft Antwerpen geleerd van de grote braindrain in de tijd van de Spaanse overheersing.
Tegenwoordig zouden die geuzen het veel moeilijker hebben naar Nederland te ontsnappen. Geuzen en rebellen staan nu éénmaal niet graag in de file.
Maar waarom heb ik, samen met mijn man, deze maritieme prijs gekregen? Is het omwille van zijn verwezenlijkingen of de mijne? Maken de kleren de man, dan maakt het koptisch textiel misschien ook deze vrouw? Of is het misschien omdat zelfs de meest visionaire rebellen een stuurvrouw nodig hebben?
Dank aan iedereen die mijn man en mij deze prijs waardig hebben bevonden! En dank u allen die hier aanwezig bent om dit met ons te vieren!Karine Huts
Antwerpen, 25 juni 2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *