875 Even-naaste – 't Scheldt

875 Even-naaste

RIJZENDE ZON

Mea culpa, maar door ‘t vele en vooral vroege televisiekijken werd, zoals een trouwe lezer deed opmerken, in de basistekst van mijn arti-kel over de Olympische Spelen het symbool van de ‘rijzende zon’ verkeerdelijk gelinkt aan China i.p.v. aan Japan.
Mijn excuses daarvoor.
Hercules
***
Eén haar maakt geen wijkwispel
***
NOORD-ZUID
De uitlatingen van minister-presi-dent Kris Peeters breken het pact tussen de Belgen’, zegt de Brusse-laar Charles Picqué. ‘Het Brussels gewest is ondertussen twintig jaar erkend. Dat men Brussel niet wil betrekken bij de discussie over de toekomst van de Belgen, geeft blijk van een onverdraagbare minach-ting’.
Picqué, minister-president van Brus-sel, een stad waar 59 % van de inwo-ners allochtoon zijn. 37 % is autoch-toon Franstalig en 7 % is autochtoon Nederlandstalig. Met andere woor-den… de Franstalige autochtonen zijn net zoals de Nederlandstaligen in Brussel een minderheid. Met 37 % hebben zij wel 63 % van de politieke mandaten, de Vlamingen 11 %.
De enige echte binding die Brussel heeft met Wallonië is het constant geldgebrek. Daarvoor moet Vlaande-ren wél aanspreekbaar zijn…
Het zuiden van dit land wil enkel over geldstromen spreken… De geldstroom is volgens hen alleen goed… als die van Noord naar Zuid vloeit.
Jozef Verbeeck
***
‘t Geld is de leus
***
SCHOLEN: HEROPENING
Eén op de drie leerlingen van het eer-ste en tweede middelbaar in de Ant-werpse scholen heeft het voorbije jaar iemand geslagen. Eén op de vijf van de Antwerpse criminele scholieren begon al voor zijn tiende met criminele feiten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Gentse criminoloog Lieven Pauwels. Hij ondervroeg 3 281 leer-lingen in 23 scholen in de stad Ant-werpen.
De Antwerpse schepen van Onder-wijs, Robert Voorhamme (SP.a), mag terecht proficiat gewenst worden met zijn beleid.
***
Goede meesters maken goede knechten
***
MAÎTRESSES
De federale politie wordt geteisterd door politieke benoemingen, vriend-jespolitiek en structureel wanbeheer’.
Dat zegt de onafhankelijke politievak-bond Sypol. Zij vermijden de eenvou-dige betiteling ‘hoererij’.
Voor vrouwen die hun taak eerder horizontaal dan vertikaal wensen en kunnen uitoefenen is er bij de politie – vooral bij de hogere kaders – niet al-leen zekerheid maar ook op korte termijn veel kans tot promotie en, daaraan gekoppeld, meer dan inte-ressante loonsverhoging.
***

 

HAUTE SURVEILLANCE’
Bij begin van de ramadan, de vasten-maand van de o zo vredelievende islamreligie, is er in Algerije ‘haute surveillance’, schreef Le Quotidien op 30/8. Het blad verduidelijkte dat er sinds 1990 niet minder dan ‘17 000 islamistes armés’ zijn gedood.
***
t Zijn al geen ridders die kruisen dragen
***
EN WEER DE GUCHT
De selectieprocedure voor de direc-teursfunctie van het Vlaams Huis in New York verloopt op een liberale manier: niet eerlijk dus. Dat is men van het levend arrogantiemonument, Karel de Gucht, gewoon. Om de ‘procedu-re in goede banen te leiden’ maakte De Gucht Fons Borginon wakker. Het werd deze langslaper gemakkelijk gemaakt: hem werd gezegd wie er moest aangeduid worden zodat er geen moeilijke examens aan te pas kwamen. De kandidate van De Gucht is zijn protégé Greet de Keyser. Zij heeft de juiste kleur.
De ex-VU-er Fons Borginon die na een onzichtbare campagne als parle-mentslid in het federaal parlement nu achter de schermen en in ‘Hercules’ functioneert, mag na de benoeming van Greet terug gaan slapen.
***
Die de duivel gelooft, heeft zijn meester gevonden
***
KRISTALNACHT
In de Libre las ik hoe de Vlamingen de rand van Brussel uitbouwen tot een Vlaams bastion (sic).
Brussels minister Benoît Cerexhe zei ‘diep geraakt’ te zijn: ‘De Vlamingen bouwen een muur rond Brussel’, zei hij. Met Le Soir stookt ook de Libre. Lezen we binnenkort: ‘Vlamingen ‘s nachts in Brussel gezien met gebro-ken vazen uit Val Saint-Lambert… zij bereiden een nieuwe ‘Kristalnacht’ voor’.
Jozef Corbeels
***
Zondagswerk houdt geen week
***
GEMISTE KANS
Luc van der Kelen wees in zijn column in Het Laatste Nieuws op het gebrek aan belangstelling van de ministers voor de Paralympics in Peking (Olympische Spelen voor Gehandicapten).
Ons viel dat ook op, vooral omdat wij dan toch minstens één minister heb-ben die zelf – zij het in hoge mate en nog wel geestelijk – gehandicapt is. Die man had zeker kunnen deelne-men. Hij zou weliswaar bij een loop-wedstrijd de verkeerde richting heb-ben gekozen, maar het tranenconcert dat hij bij die vaststelling zou laten weerklinken had de sympathie van alle toeschouwers gekregen.
Echt jammer dat het Vlaamse Olym-pische bleitkanon, Bert Anciaux, die kans heeft gemist om in de belang-stelling te komen.
Maar dat is nu juist ook een speciali-teit van hem: steeds de verkeerde beslissingen nemen.
***
Wacht u voor getekenden
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *