867 VVB – 't Scheldt

867 VVB

 

Het ligt voor de hand de vraag te stellen, na hetgeen Eric Defoort, VVB-voorzitter, aan Knack verklaarde in de bijdrage ‘Na het Zangfeest of hij die dag een slechte dronk had. Eén pint volstaat om de maag te desoriën-teren.
De VVB organiseert een denkdag en dat zou voor sommigen ‘slikken’ wor-den, zo voorspelde de VVB-voorzitter. Defoort geeft niet de indruk zelf een slikker te zijn, maar daar ging het wel naar toe. Omdat hij het er naar maak-te. Zijn voorgangster, Rita de Bont die de politiek koos, kreeg de wind van voor, hij zou zoiets niet doen.
En Bruno Valkeniers die het waagde het nog eens voor Forza Flandria op te nemen, werd ongenadig op het kapblok gelegd.
Leterme moet anders, maar minister-president Peeters zit in een zetel, vol-gens Defoort, samen met Demotte, om een confrontatie tussen Walen en Vlamingen en Brusselaars uit te wer-ken. Voorzichtigheidshalve worden geen namen genoemd, het kan dus zowel Grauwels, Vanhengel of de jongste Brusselse confederalist, Filip Moureaux, zijn.
Straffe toebak dat Knack-gesprek.
Dat moet Defoort ook gedacht heb-ben toen het verscheen want de Raad van Bestuur komt nu met een gans andere tekst, goed om de uitspraken van die voorzitter te vervangen, waar-bij deze haast verontschuldigend een inleiding geeft. De tekst is wel onder-tekend door de Raad van Bestuur.
Nu, de eerste tekst (in Knack) liegt er niet om. ‘In de VVB is de band met rechts en extreem-rechts haast een tweede natuur geworden’.
Zouden de VVB-ers van dergelijke signatuur het allemaal goed vinden wat de Raad van Bestuur in de tweede tekst vooropstelt? Naar inhoud wordt daar zo maar niet uit de nek gekletst. Het vangt aan met een mooie captatio benevolenti; respect voor de oude ‘strijdmethodes’ (met aanhalingste-kens, jawel).
De VVB zou het oude flamingantisme ontgroeid zijn. Maar de inhoud blijft belangrijk. Waar gaat het om in Vlaan-deren?
Het gaat om het internationaal begin-sel van de territorialiteit. Vaste gren-zen dus. Waardoor de anderstaligen binnen die grenzen volwaardige Vlaamse staatsburgers zijn. Een goed principe, echter teveel toegesneden op de gemeenten in de Brusselse Rand.
Waarom moet iedereen die in Vlaan-deren woont Vlaams staatsburger zijn? Met dezelfde rechten en plichten? Het mag, maar openheid op de wereld wil zeggen dat een Duitser of een Ka-meroense met dezelfde rechten en plichten als de Vlaming, wel Duitser of Kameroense mag blijven. Of is dat niet zo?
De offensieve houding van ‘Vlaande-ren in Europa en de wereld’ wordt aangeprezen. Dat is goed, maar niet te veel chargeren. De doorsnee Vla-ming is niet anti-Waals. En hij weet evenveel van Europa en de wereld vergeleken bij die doorsnee Neder-lander.

En dat Vlaamse imago? Het is niet omdat De Standaard met zijn hoofd-redacteur een jaar in Amerika heeft mogen correspondent spelen dat Vlaanderen geen – om hem maar te noemen – Axel Buyse heeft, Vlaams ambassadeur in Nederland en nu Vlaanderen vertegenwoordigend in Parijs.
Zijn Wallonië en Nederland voor de hand lig-gende prioritaire partners? Dat kan. Zonder te verbrusselen mag wel iets gezegd worden over de Vla-mingen in Brussel, hoewel Brussel in de grote contentieux best helemaal aan het eind van de operatie wordt geregeld. Omdat Vlaanderen Wallonië en hun onderlinge verhouding belang-rijker zijn.
Het pluralisme!
Niemand durft er tegen zijn. Aanvaardbaarder dan het kunstmati-ge, rekenkundige pluralisme is echter de Tolerantie. Zonder tolerantie.
Maar nog dit: de nota zegt in serene maar goed gekozen woorden dat bij de VVB geen enkele partij voorrang heeft.
De ontboezeming van Defoort in de Knack zeggen iets anders. Defoort verwacht veel van het kartel. Het lijkt inderdaad als het kartel zich nog zou versterken, zij de kern van een Forza Flandria kan vormen, al stoort die uitspraak Defoort.
Als er een weg vanuit het kartel naar het Vlaams Belang kan worden ge-vonden, loopt die ongetwijfeld via verruimers Rita de Bont en Bruno Valkeniers. Twee politiekers, twee vooraanstaande Vlaamse Bewegers ook.
Waarom niet de fierheid voor de eigen Vlaamse Beweging laten klinken?
Fierheid is niet noodzakelijk zelfge-noegzaamheid. Meteen moet duidelijk zijn dat LDD (Lijst Dedecker) in die omgeving niets te zoeken heeft; of LDD, gelet op de veelheid van kandi-daten met Vlaamse en uitgesproken Belgische ideeën voor versterking van de Forza Flandria kan instaan, is nog nergens bewezen.
Blijft dan links.
Het Links, Vlaams geloofwaardig, zit bij de Gravensteengroep.
Defoort zal het niet tegenspreken. Volgens Defoort is de SP.a er alleen nodig om de Forza niet helemaal aan rechts over te laten. Eigenlijk is dat maar mager; misschien heeft Vlaan-deren genoeg aan een klein-paars kartel, knus, ongevaarlijjk alleen nodig om alle kleuren van de regenboog in huis te halen.
Dé vraag om te eindigen, zou de VVB haar lobby-werk niet in die richting ver-der zetten? Met Vlaams Belang-ver-nieuwers erbij. Ook om te voorkomen dat de VVB zou gedecimeerd worden tot een generaals-club zonder troe-pen?
Aanhang verwerven en aanhang be-houden: beiden zijn in een Vlaamse Beweging van vandaag noodzakelijk. Meer dan, zelfs.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *