867 Even-naaste – 't Scheldt

867 Even-naaste

TE MIJDEN
Wat lafheid betreft scoren een paar Hollandse firma’s in hoge mate. Zij distanciëren zich in advertenties in Jordaanse bladen – op vraag van moslim-bietekwieten – van de film Fitna van Geert Wilders.
Dat deze campagne van 2 grote Nederlandse bedrijven in Jordanië in het verkeerde keelgat schoot in Ne-derland kan men zich voorstellen.
Eén van de firma’s die zich bezondig-de aan die lafheid en gebrek aan soli-dariteit is Friesland Foods.
Die brengen onder meer het bekende product Danone op de markt. Gelukkig hebben die concurrenten.
***
Kleine potjes hebben ook oren
***
FRIESLAND FOERT

Een protesterende briefschrijver had het over ‘Friesland Foeds’. Veel dui-delijker is ‘Friesland Foert’.
***
‘t Is moeilijk alle hoofden in één zak te krijgen
***
TE MIJDEN PRODUCTEN
De lijst van ‘Te mijden artikelen’ wordt ellenlang en is niet bij te houden. De wereldwoekerwinkels roepen op om Israëlische producten te boycotten. Daarom kopen wij geen Oxfam-arti-kelen meer. Die zijn overigens, menen wij, in kwaiteit/prijsverhouding, te duur.
***
Zo de klok is, zo de klepel
***
BELASTINGSAANGIFTE
Heeft u je personen ten laste correct ingevuld op uw belastingsaangifte? Is u niet vergeten in het vakje ‘perso-nen ten laste’ in te vullen: ‘vier miljoen walen’? Je mag die echter ook in de rubriek ‘onderhoudsgelden’ vermel-den, maar dan moet je hun adres er wel bijvoegen.
Dat is iets lastiger…
***
Een knappe dief die een andere dief besteelt
***
ERGÜN TOP
CD&V-er Ergün Top, Antwerps ge-meenteraadslid weigert de genocide door de Turken op de Armenen te er-kennen of te veroordelen. Hij verklaart in de krant Het Laatste Nieuws (24/6) naar aanleiding van EK 2008 over Turkse ‘supporters’. ‘Het is niet erg verstandig om de Turken van Berchem voor een scherm te zetten met de Turken van de Brederode-straat of de Turken van Antwerpen-Noord… De Turkse gemeenschap uit Berchem… daar zijn jammer genoeg een aantal personen bij die graag de confrontatie aangaan en die overal problemen veroorzaken…’
Het belette advocaat Ergün Top niet om uitgerekend in Berchem bij de laatste verkiezing talrijke affiches op te hangen van… Ergün Top
De Turken van Berchem zijn wel goed genoeg om voor hem te stemmen…
***
Al wat van katten komt, is happig naar de muis
***
ONWAARDIG
Elke plaats, stad, dorp, gemeente, zelfs wijk, eert niet alleen zijn (oorlogs)helden, het brengt ook hulde aan zij die uitblonken op cultureel, sociaal, economisch gebied. Bij de voorstel-ling onlangs van een prachtig naslag-werk over de legendarische figuur Reynaert de Vos in het stadhuis van Sint-Niklaas, schitterde de burge-meester, SP.a-er Freddy Willockx, door zijn afwezigheid.
Ettelijke aanwezigen spraken daar schande over.
Zopas werd priester-dichter Anton van Wilderode herdacht. Een figuur waar Sint-Niklaas fier, neen trots op
mag zijn. Gelukkig ontbrak Willockx op de luisterrijke herdenking. Zo’n culturele abruti is daar echt misplaatst. ***
Hetgeen het oog niet ziet, bekoort het hart niet
***

HET SCHANDAAL SLANGEN
Het reclamebureau van geldgoeroe Noël Slangen heeft 5 miljoen gekre-gen voor de slechtste reclamecam-pagne die men zich kan inbeelden: die van BAM, een firma van mensen die vinden dat het niet nodig is uitleg te verstrekken of te luisteren naar opmer-kingen.
BAM, het bureau dat niet wil commu-niceren. BAM is verantwoordelijk voor de eventuele bouw van het monster-achtige Lange Wapperproject in Ant-werpen, een bijkomende verbinding met de Linkeroever. Om misverstan-den uit te sluiten deelt Noël Slangen  mee dat het niet gaat om 5 miljoen oude Belgische franken maar om 5 miljoen euro. 200 miljoen oude fran-ken dus. Ondanks de inflatie stijgt de kostprijs aanzienlijk voor wie onbe-kwaam en arrogant is.
Aanvankelijk eiste Slangen 5 miljoen goudstukken.
***
Die zich voor hond verhuurt moet knollen vreten
***
IN GEZICHT SPUWEN

Hoe welopgevoed Franstalige Brus-selaars wel zijn ondervindt N-VA voorzitter Bart de Wever elke keer als hij zich naar het parlement begeeft. Voorbijgangers op het voetpad spu-wen hem in het gelaat! Voorgelicht door de beroepsagitators van Le Soir, La Dernière Heure en La Libre Belgique is het een logische houding van hun lezers. Zij worden perfect  op-geleid door het Franstalige haatspu-wende journaille.
De Vlaamse pers faalt hier. Zij is er niet in gelukt om hun lezers deze wijze een ‘goedendag’ te laten uiten tegen-over Elio di Jeannetto di Tapetto, madame Non, monsieur Moureaux en andere Franstalige politieke pas-santen op straat. Eens te meer schie-ten de Vlaamse journalisten te kort. En nu verstaan we waarom Christian Laporte, vaak spreekbuis voor de Franstalige pers op de VRT, nog steeds stottert als hij Nederlands wil spreken. Kan hij beter spuwen?
***
In een gesloten mond komen geen vliegen
***
UNIZO
Unizo is een verbond voor zelfstandi-ge ondernemers.
Verso Food is een slagerijketen, ge-vestigd in de grootwarenhuizen van Delhaize.
Het zijn vanzelfsprekend heel zware concurrenten voor de zelfstandige beenhouwer, de slager in de straat, om de hoek. Een zelfstandige been-houwer kan zich aansluiten bij een of andere provinciale beenhouwersbond – de goed werkende Antwerpse bond heeft 320 leden – of zij kunnen zich aansluiten bij de grote, machtige en regelmatig fel lawaaimakende Unizo.
Unizo is de opvolger van het (NCMV) Nationaal Christen Middenstands-verbond .
De vleesgroothandelsketen Verso Food heeft in haar bestuur sinds het jaar 2000 de heer Hendrik Jaeken uit Zonhoven. Deze heer Jaeken was gedurende 8 jaar voorzitter van… jawel Unizo. Of dat heel katholiek was kan men zich afvragen. Maar er werd be-sloten het woord ‘christen’ uit de ver-nieuwde benaming te weren.
De heer Jaeken vaart er ondertussen wel bij: hij verkoopt dure yachten.
Of de zelfstandige slager er nog enig nut van inziet zich bij Unizo aan te sluiten is een ander paar mouwen. Maar er is nog altijd de provinciale beenhouwersbond.
***
Het bedrog schaadt hem alleen die het begaat
***
Z-AFRIKAANSE QUOTE
Volgens recent marktonderzoek werkt 90 % van de bevolking in Zuid-Afrika in ‘the iron and steel industry’.
Inderdaad, some of them iron
but most of them steal.

***
Een goede naam is beter dan goede olie
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *