1196 Even – 't Scheldt

1196 Even

DANIËL     Daniël was van voorname afkomst en behoorde tot de stam Juda. In 605 voor Christus werd hij na de eerste verwoesting van Jeruzalem als jonge knaap naar Babylonië gedeporteerd. Samen met andere aristocraten diende hij als page aan het hof van Nebukadnessar. Grootgebracht met de Babylonische cultuur ontpopte hij zich als een uitstekende droomuitlegger, waardoor hij zich een hoge positie aan het hof wist te verwerven. Door zijn onwrikbare trouw aan de joodse godsdienst maakte hij veel vijanden en riskeerde hij de dood.

Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Wat in september wil geraken, moet in julizonne blaken***VOLKSWEERKUNDE     Zonder dauw geen regen heeft het in juli allerwegen.
Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Juli warme zonneschijn, geeft vruchten rijp en fijn***CITAAT I:
RECHTS ACTUEEL OF LINKS ACHTERHAALD?
     Rechts Actueel over ’t Pallieterke op zijn webstek: ‘enige politiek-incorrecte Vlaamsnationale weekblad’.Ofwel kunnen ze niet lezen bij RA – ze krijgen al jaren onze nieuwsbrieven – ofwel willen ze niet lezen. Als RA op die manier ‘voorlicht’ moet men zich afvragen wat er juist is van de rest van hun berichtgeving?Wie zei het ook weer ‘Dat de Vlaams-nationalisten blij mogen zijn dat de repressie niet door Vlaamsnationalisten werd uitgevoerd…’***Het is gemakkelijker een dorp te verdoen  dan een huis te winnen***LOOPWEDSTRIJD IN MAANLANDSCHAP     En natuurlijk krijgt de manifestatie een Engelse naam Havenrun. De minachting voor gebruik van het Nederlands ligt er bovenop. Het Havenhuis richt een loopwedstrijd in tussen leegstaande panden en verlaten fabriekshallen. Gans het parcours biedt een troosteloze aanblik. Je moet er maar op komen: een loopwedstrijd doorheen de verlaten havenwoestenij. ‘Verzamelplaats is de indrukwekkende Opelsite’ deelt ‘PortofAntwerp’ mee. Indrukwekkend? Jazeker, hier stond ooit een fabriek die werk bood aan duizenden. Masochisme van de bovenste plank.Sinjoor***De sleutel die men bij zich draagt, blijft altijd blank***ORATORIUM ZONDER DOEL     In de Katoen Natie vond – op de verjaardag van Fernand Huts – de presentatie plaats van de film ‘Oratorium zonder Doel’. Opvallend in de film is de uitspraak van schepen Marc van Peel: hij legt elke uitspraak van de rechter naast zich neer. Hij zal blijven ‘vechten’ tot hij uiteindelijk gelijk krijgt. Dat is zijn boodschap. De arrogantie ten top. Alleen om die uit-spraak is de film al de moeite waard: zelden werd in een film getoond hoe ‘uit de wereld’ een politicus kan zijn.Sinjoor***Het is goed een hek voor zijn deur te hebben***CITAAT II     Kaaiman in De Tijd: ‘Voor een politicus draait de wereld niet om een as, maar om hem’.***Vuile ruiten verraden morsige inwoners***Het is de ene bedelaar leed dat de andere voor de deur staat***COLUMN VAN PROF. BOB SMALHOUTWij danken Prof. dr. Bob Smalhout en de krant De Telegraaf voor hun toestemming tot overname van zijn column.***Die het licht van de lamp wil genieten moet er olie in doen***

SauerINCIVISME: MOSLIM ONVERDRAAGZAAMHEIDIn een artikel in Gazet van Antwerpen van 18/6 wordt aangekondigd dat de Unie van moskeeën en islamitische koepelorganisaties acties plannen omdat zij niet akkoord zijn met het wettelijk verbod op onverdoofd slachten van dieren. Deze maatregel wordt omschre-ven als: ‘een zeer grove belediging van de moslimgemeenschap * een pestmaatregel * een aanslag op de godsdienstvrijheid * een theologische kwestie’.De islamieten eisen zonder meer dat zij hunbarbaarse gewoonten zouden kunnen blijven voortzetten op basis van godsdienstvrijheid.De godsdienstvrijheid staat nu eenmaal inge-schreven in de grondwet, daar zal geen zinnig mens een probleem mee hebben. Iedereen is vrij om te geloven waar hij/zij ook maar in wil geloven: is het een pedofiele profeet, eenbaardig opperwezen, een vadsige Aziaat, een Germaanse trollenkoning, een verlichte Moon, Ward De Bever of Ravi Shankar …De grondwet bevat echter geen bepalingen die een ‘recht op middeleeuwse barbarij’ ga-randeren. De moslimgemeenschap is bij het minste beledigd en geschoffeerd wanneer het niet gaat of loopt zoals zij denken/wensen dat het loopt. Woorden als pestmaatregel en aan-slag op de godsdienstvrijheid worden snel gehanteerd als een bot kromzwaard om hun verontwaardiging kracht bij te zetten.Douglas Kelley, Alfred Erich Hoche en Sig-mund Freud hebben dikke boeken geschre-ven over deze vorm van geestesziekte. Daar-om mag die zieke minderheid echter niet trachten om hun primitieve gebruiken op te dringen aan een meerderheid van andersden-kenden die per definitie kafir-ongelovigen en daardoor minderwaardig zijn.De unie van moskeeën en islamitische koepel-organisaties streeft duidelijk een polarisatie na met de bedoeling hun wil op te leggen, ook al druist dit in tegen wettelijke bepalingen. Op die manier zijn de geestelijke leider en verte-genwoordigers van de muzelmannen verant-woordelijk voor een verdere sociale segrega-tie…IS, al qaida, al chabaab zijn ook ooit zo be-gonnen. De unie van moskeeën en islamiti-sche koepelorganisaties zijn duidelijk hun slippendragers. Wanneer wordt de tolerantie-drempel overschreden?Stopt die waanzinnige arrogantie van de mu-zelmannen ooit?***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *